Mẫu báo cáo tự đánh giá trường mầm non theo thông tư 19/2018 của Bộ giáo dục

Thứ năm - 30/05/2019 07:59
Mẫu báo cáo tự đánh giá trường mầm non theo thông tư 19/2018 của Bộ giáo dục
(Bìa ngoài)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .........
TRƯỜNG MẦM NON ..................................
 
 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
HÀ NỘI – 20.....

 

(Bìa trong)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ........
TRƯỜNG MẦM NON ............................................
 
 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁDANH SÁCH VÀ CHỮ  KÝ
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1     Chủ tịch hội đồng  
2     Phó Chủ tịch hội đồng  
3     Thư ký hội đồng  
4     Uỷ viên hội đồng  
5     Uỷ viên hội đồng  
...        


HÀ NỘI – 20....
 
MỤC LỤC
NỘI DUNG Trang
Mục lục 1
Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)  
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá  
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU  
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ  
A. ĐẶT VẤN ĐỀ  
B. TỰ ĐÁNH GIÁ  
I. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3  
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường  
Mở đầu  
Tiêu chí 1.1  
Tiêu chí 1.2  
Tiêu chí 1.3  
Tiêu chí 1.4  
Tiêu chí 1.5  
Tiêu chí 1.6  
Tiêu chí 1.7  
Tiêu chí 1.8  
Tiêu chí 1.9  
Tiêu chí 1.10  
Kết luận về Tiêu chuẩn 1  
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  
Mở đầu  
Tiêu chí 2.1  
Tiêu chí 2.2  
Tiêu chí 2.3  
Kết luận về Tiêu chuẩn 2  
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  
Mở đầu  
Tiêu chí 3.1  
Tiêu chí 3.2  
Tiêu chí 3.3  
Tiêu chí 3.4  
Tiêu chí 3.5  
Tiêu chí 3.6  
Kết luận về Tiêu chuẩn 3  
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội  
Mở đầu  
Tiêu chí 4.1  
Tiêu chí 4.2  
Kết luận về Tiêu chuẩn 4  
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ  
Mở đầu  
Tiêu chí 5.1  
Tiêu chí 5.2  
Tiêu chí 5.3  
Tiêu chí 5.4  
Kết luận về Tiêu chuẩn 5  
II. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4  
Tiêu chí 1  
Tiêu chí 2  
Tiêu chí 3  
Tiêu chí 4  
Tiêu chí 5  
Tiêu chí 6  
Kết luận đánh giá tiêu chí Mức 4  
Phần III. KẾT LUẬN CHUNG  
Phần IV. PHỤ LỤC  


TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Kết quả đánh giá
(Đánh dấu (×) vào ô kết quả tương ứng Đạt hoặc Không đạt)
1.1. Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3
Tiêu chuẩn,
tiêu chí
Kết quả
Không đạt Đạt
Mức 1 Mức 2 Mức 3
Tiêu chuẩn 1        
Tiêu chí 1.1        
Tiêu chí 1.2       --------
Tiêu chí 1.3        
Tiêu chí 1.4        
Tiêu chí 1.5        
Tiêu chí 1.6        
Tiêu chí 1.7       --------
Tiêu chí 1.8       --------
Tiêu chí 1.9       --------
Tiêu chí 1.10       --------
Tiêu chuẩn 2        
Tiêu chí 2.1        
Tiêu chí 2.2        
Tiêu chí 2.3        
Tiêu chuẩn 3        
Tiêu chí 3.1        
Tiêu chí 3.2        
Tiêu chí 3.3        
Tiêu chí 3.4        
Tiêu chí 3.5        
Tiêu chí 3.6       --------
Tiêu chuẩn 4        
Tiêu chí 4.1        
Tiêu chí 4.2        
Tiêu chuẩn 5        
Tiêu chí 5.1        
Tiêu chí 5.2        
Tiêu chí 5.3        
Tiêu chí 5.4        
            Kết quả: Đạt Mức …/Không đạt
1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4
Tiêu chí
 
Kết quả Ghi chú
Đạt Không đạt  
Tiêu chí 1      
Tiêu chí 2      
Tiêu chí 3      
Tiêu chí 4      
Tiêu chí 5      
Tiêu chí 6      
         Kết quả: Đạt/không đạt Mức 4
2. Kết luận: Trường đạt Mức...../Không đạt
Hướng dẫn: Trường được đánh giá đạt Mức 1 khi tất cả các tiêu chí của Mức 1 đạt; đạt Mức 2 khi đạt Mức 1 và tất cả các tiêu chí của Mức 2 đạt; đạt Mức 3 khi đạt Mức 2 và tất cả các tiêu chí của Mức 3 đạt. Đạt Mức 4 khi đạt Mức 3 và tất cả các tiêu chí Mức 4 đạt.


 

Phần I
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tên trường (theo quyết định mới nhất): ..............................................................
Tên trước đây (nếu có): ......................................................................................
Phòng Giáo dục và Đào tạo: ...............................................................................
Thành phố Hà Nội   Họ và tên
hiệu trưởng
 
Huyện/quận /thị xã     Điện thoại  
Xã / phường/thị trấn     Fax  
Đạt CQG     Website  
Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập)     Số điểm trường  
Công lập     Loại hình khác  
Tư thục     Thuộc vùng khó khăn  
Dân lập     Thuộc vùng đặc biệt khó khăn  
Trường liên kết với nước ngoài        

1. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
Số nhóm, lớp Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20...
Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi          
Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi          
Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi          
Số lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi          
Số lớp mẫu giáo 4-5 tuổi          
Số lớp mẫu giáo  5 - 6 tuổi          
Cộng          


2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường
 
TT Số liệu Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Ghi chú
I Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo            
1 Phòng kiên cố            
2 Phòng  bán kiên cố            
3 Phòng  tạm            
II Khối phòng phục vụ học tập            
1 Phòng kiên cố            
2 Phòng  bán kiên cố            
3 Phòng  tạm            
III Khối phòng hành chính quản trị            
1 Phòng kiên cố            
2 Phòng  bán kiên cố            
3 Phòng  tạm            
IV Khối phòng tổ chức ăn            
1              
2              
...              
V Các công trình, khối phòng chức năng khác (nếu có)            
...              
  Cộng            
3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a) Số liệu tại thời điểm TĐG
  Tổng số Nữ Dân tộc Trình độ đào tạo Ghi chú
Chưa đạt chuẩn Đạt chuẩn Trên chuẩn
Hiệu trưởng              
Phó hiệu trưởng              
Giáo viên              
Nhân viên              
...              
Cộng              
b) Số liệu của 5 năm gần đây
TT Số liệu Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20...
1 Tổng số giáo viên          
2 Tỷ lệ trẻ em/ giáo viên (đối với nhóm trẻ)          
3 Tỷ lệ trẻ em/ giáo viên (đối với lớp mẫu giáo không có trẻ bán trú)          


4
Tỷ lệ trẻ em/giáo viên (đối với lớp mẫu giáo có trẻ em bán trú)          
5 Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên (nếu có)          
6 Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên (nếu có)          
... Các số liệu khác (nếu có)          


4. Trẻ em
TT Số liệu Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Năm học 20...-20... Ghi chú
1 Tổng số trẻ em            
- Nữ            
- Dân tộc thiểu số            
2 Đối tượng chính sách            
3 Khuyết tật            
4 Tuyển mới            
5 Học 2 buổi/ngày            
6 Bán trú            
7 Tỷ lệ trẻ em/lớp            
  Các số liệu khác (nếu có)            
8 Tỷ lệ trẻ em/nhóm            
  - Trẻ em từ 03 đến 12 tháng tuổi            
- Trẻ em từ 13 đến 24 tháng tuổi            
- Trẻ em từ 25 đến 36 tháng tuổi            
- Trẻ em từ 3-4 tuổi            
- Trẻ em từ 4-5 tuổi            
- Trẻ em từ 5-6 tuổi            
Phần II
TỰ ĐÁNH GIÁ
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tình hình chung của nhà trường
2. Mục đích TĐG
3. Tóm tắt quá trình và những vấn đề nổi bật trong hoạt động TĐG
B. TỰ ĐÁNH GIÁ
I. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Mở đầu:
Hướng dẫn: Trước khi đánh giá các tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn cần có phần mở đầu ngắn gọn, mô tả, phân tích chung về tiêu chuẩn. Sau khi đánh giá lần lượt từ tiêu chí đầu đến tiêu chí cuối của mỗi tiêu chuẩn, phải có nhận định, kết luận chung cho tiêu chuẩn.
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
Mức 1:
a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường;
b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo.
Mức 2:
Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển.
Mức 3:
Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng.

1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác
Mức 1:
a) Được thành lập theo quy định;
b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định;
c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá.
Mức 2:
Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.

1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường
Mức 1:
a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy định;
b) Hoạt động theo quy định;                    
c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá.
Mức 2:
a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà trường.
Mức 3:
a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường và cộng đồng.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng
Mức 1:
a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định;
b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định;
c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
Mức 2:
a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;
b) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh.
Mức 3:
a) Hoạt động của tổ chuyên môn tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường;
b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)
Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo
Mức 1:
a) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi; trong trường hợp số lượng trẻ trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa quy định tại Điều lệ trường mầm non thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép;
b) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức học 02 buổi trên ngày;
c) Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 02 (hai) trẻ cùng một dạng khuyết tật.
Mức 2:
Số trẻ trong các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo không vượt quá quy định và được phân chia theo độ tuổi.
Mức 3:
Nhà trường có không quá 20 (hai mươi) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản
Mức 1:
a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;
b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài sản; công khai định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành;
c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ các hoạt động giáo dục.
Mức 2:
a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.
Mức 3:
Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên
Mức 1:
a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên;
b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường;
c) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy định.
Mức 2:
Có biện pháp để phát huy được năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục
Mức 1:
a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương và điều kiện của nhà trường;
b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ;
c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời.
Mức 2:
Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Mức 1:
a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà trường;
b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật;
c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
Mức 2:
Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học
Mức 1:
a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; những trường có tổ chức bếp ăn cho trẻ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ trong nhà trường;
c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong nhà trường.
Mức 2:
a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ được phổ biến, hướng dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng, chống thảm họa thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường;
b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Kết luận về Tiêu chuẩn 1
Hướng dẫn: Nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những điểm yếu cơ bản của tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu (không đánh giá tiêu chuẩn đạt hay không đạt).
....................................................................................................................................................................................................................................................

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
Mở đầu:
....................................................................................................................................................................................................................................................
Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
Mức 1:
a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định;
b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên;
c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định.
Mức 2:
a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;
b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, nhân viên trong trường tín nhiệm.
Mức 3:
Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên
Mức 1:
a) Có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định;
b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định;
c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên.
Mức 2:
a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 55%; đối với các trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 40%; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo được duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù hợp;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và ít nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trường thuộc vùng khó khăn;
c) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Mức 3:
a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 65%, đối với các trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 50%;
          b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên
Mức 1:
a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công;
b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực;
c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Mức 2:
a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;
b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Mức 3:
a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm;
b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Kết luận về Tiêu chuẩn 2
....................................................................................................................................................................................................................................................

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
Mở đầu:
....................................................................................................................................................................................................................................................

Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn
Mức 1:
a) Diện tích khu đất xây dựng hoặc diện tích sàn xây dựng bình quân tối thiểu cho một trẻ đảm bảo theo quy định;
b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh; khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và an toàn cho trẻ;
c) Có sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi - cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng.
Mức 2:
a) Diện tích xây dựng công trình và diện tích sân vườn đảm bảo theo quy định;
b) Khuôn viên có tường bao ngăn cách với bên ngoài; có sân chơi của nhóm, lớp; có nhiều cây xanh tạo bóng mát sân trường, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa đẹp; có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ và tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập;
c) Khu vực trẻ chơi có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định; có rào chắn an toàn ngăn cách với ao, hồ (nếu có).
Mức 3:
Sân vườn có khu vực riêng để thực hiện các hoạt động giáo dục phát triển vận động, có đủ các loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có bổ sung thiết bị đồ chơi ngoài Danh mục phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn cho trẻ.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập
Mức 1:
a) Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tương ứng với số nhóm, lớp theo độ tuổi;
b) Có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ (có thể dùng phòng sinh hoạt chung làm phòng ngủ đối với lớp mẫu giáo); có phòng để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tối thiểu hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ;
c) Có hệ thống đèn, hệ thống quạt (ở nơi có điện); có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.
Mức 2:
a) Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định;
b) Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu đảm bảo đủ theo quy định, được sắp xếp hợp lý, an toàn, thuận tiện khi sử dụng.
Mức 3:
Có phòng riêng để tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học và âm nhạc.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị
Mức 1:
a) Có các loại phòng theo quy định;
b) Có trang thiết bị tối thiểu tại các phòng;
c) Khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự.
Mức 2:
a) Đảm bảo diện tích theo quy định;
b) Khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có mái che đảm bảo an toàn, tiện lợi.
Mức 3:
Có đủ các phòng, đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn
Mức 1:
a) Bếp ăn được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố;
b) Kho thực phẩm được phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;
c) Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn.
Mức 2:
Bếp ăn đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.
Mức 3:
Bếp ăn đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
Mức 1:
a) Có các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ;
b) Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục quy định phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ;
c) Hằng năm các thiết bị được kiểm kê, sửa chữa.
Mức 2:
a) Hệ thống máy tính được kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, hoạt động dạy học;
b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định;
c) Hằng năm, được bổ sung các thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm.
Mức 3:
Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục quy định được khai thác và sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước
Mức 1:
a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; phòng vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi cho trẻ khuyết tật;
b) Có hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ;
c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. 
Mức 2:
a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuận tiện, được xây dựng phù hợp với cảnh quan và theo quy định;
b) Hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Kết luận về Tiêu chuẩn  3
....................................................................................................................................................................................................................................................

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Mở đầu:
....................................................................................................................................................................................................................................................
Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ
Mức 1:
a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ.
Mức 2:
Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ trẻ.
Mức 3:
Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường
Mức 1:
a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;
b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, về mục tiêu, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trường;
c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đúng quy định.
Mức 2:
a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển;
b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện theo kế hoạch, phù hợp với truyền thống của địa phương.
Mức 3:
Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Kết luận về Tiêu chuẩn  4
....................................................................................................................................................................................................................................................

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
Mở đầu:
....................................................................................................................................................................................................................................................
Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
Mức 1:
a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch;
b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phù hợp quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục, với điều kiện nhà trường;
c) Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và có điều chỉnh kịp thời, phù hợp.
Mức 2:
a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đảm bảo chất lượng;
b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với văn hóa địa phương, đáp ứng khả năng và nhu cầu của trẻ.
Mức 3:
a) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trên cơ sở tham khảo chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của trường, địa phương;
b) Hằng năm, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường, từ đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
Mức 1:
a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp với trẻ mầm non và điều kiện nhà trường;
b) Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm;
c) Tổ chức các hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế.
Mức 2:
Tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm, khám phá môi trường xung quanh phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và điều kiện thực tế.
Mức 3:
Tổ chức môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ, kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
Mức 1:
a) Nhà trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ;
b) 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định;
c) Ít nhất 80% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học.
Mức 2:
a) Nhà trường tổ chức tư vấn cho cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần của trẻ;
b) Chế độ dinh dưỡng của trẻ tại trường được đảm bảo cân đối, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo theo quy định;
 c) 100% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học.
Mức 3:
Có ít nhất 95% trẻ khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục
Mức 1:
a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 85% đối với trẻ 5 tuổi, 80% đối với trẻ dưới 5 tuổi;
b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 80%;
c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường quan tâm giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân.
Mức 2:
a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 95% đối với trẻ 5 tuổi, 90% đối với trẻ dưới 5 tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 tuổi;
b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 95%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90%;
c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 80%.
Mức 3:
a) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 97%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 95%;
b) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 85%.
1. Mô tả hiện trạng
Mức 1:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 2:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
Mức 3:
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Kết luận về Tiêu chuẩn  5
....................................................................................................................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4
Hướng dẫn: Trường nhận thấy không đáp ứng yêu cầu của Mức 4 thì bỏ phần này.
Tiêu chí 1: Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tham khảo, áp dụng hiệu quả mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới; chương trình giáo dục thúc đẩy được sự phát triển toàn diện của trẻ, phù hợp với độ tuổi và điều kiện của nhà trường, văn hóa địa phương.
1. Mô tả hiện trạng
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

 Tiêu chí 2: Ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, trong đó ít nhất 40% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 80% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. Chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng được phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.
1. Mô tả hiện trạng
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 3: Sân vườn và khu vực cho trẻ chơi có diện tích đạt chuẩn hoặc trên chuẩn theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu thiết kế trường mầm non; có các góc chơi, khu vực hoạt động trong và ngoài nhóm lớp tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, trải nghiệm, giúp trẻ phát triển toàn diện.
1. Mô tả hiện trạng
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 4: 100% các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố. Có phòng tư vấn tâm lý. Có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Có khu vực dành riêng để phát triển vận động cho trẻ, trong đó tổ chức được 02 (hai) môn thể thao phù hợp với trẻ lứa tuổi mầm non.
1. Mô tả hiện trạng
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 5: Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường.
1. Mô tả hiện trạng
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)

Tiêu chí 6: Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có 02 năm đạt kết quả giáo dục các hoạt động khác vượt trội so với các trường có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp thẩm quyền cộng đồng ghi nhận.
1. Mô tả hiện trạng
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
2. Điểm mạnh
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
3. Điểm yếu
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng      
....................................................................................................................... .................................................................................................................................
5. Tự đánh giá: Đạt Mức ........../(hoặc Không đạt)
Kết luận đánh giá tiêu chí Mức 4:
Hướng dẫn: Nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những điểm yếu của các tiêu chí Mức 4; số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu.
....................................................................................................................................................................................................................................................

Phần III. KẾT LUẬN CHUNG
- Mức 1:
                   + Số lượng tiêu chí đạt ..... /25 tiêu chí, đạt tỷ lệ:.... %;
                   + Số lượng tiêu chí không đạt..... /25 tiêu chí, đạt tỷ lệ:.... %;
- Mức 2:
                   + Số lượng tiêu chí đạt ..... /25 tiêu chí, đạt tỷ lệ:.... %;
                   + Số lượng tiêu chí không đạt..... /25 tiêu chí, đạt tỷ lệ:.... %;
- Mức 3:
                   + Số lượng tiêu chí đạt ..... /19 tiêu chí, đạt tỷ lệ:.... %;
                   + Số lượng tiêu chí không đạt..... /19 tiêu chí, đạt tỷ lệ:.... %;
- Mức 4: (nếu có)
                   + Số lượng tiêu chí đạt ..... tỷ lệ:.... %;
                   + Số lượng tiêu chí không đạt..... tỷ lệ:... %;
- Mức đánh giá của trường: Mức ...;
Hướng dẫn: Trường được đánh giá đạt Mức 1 khi tất cả các tiêu chí của Mức 1 đạt; đạt Mức 2 khi đạt Mức 1 và tất cả các tiêu chí của Mức 2 đạt; đạt Mức 3 khi đạt Mức 2 và tất cả các tiêu chí của Mức 3 đạt. Đạt Mức 4 khi đạt Mức 3 và tất cả các tiêu chí Mức 4 đạt.
- Trường mầm non ................. đề nghị đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ ... hoặc/và đạt chuẩn quốc gia Mức độ...;
- Các kết luận khác (nếu có).
……………, ngày ..............tháng ............. năm ............
  HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Phần IV
PHỤ LỤC
Phần Phụ lục, bao gồm các số liệu thống kê, bảng biểu tổng hợp, danh mục mã minh chứng, hình vẽ, bản đồ, băng, đĩa,...(nếu có)
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
          Hướng dẫn cách đánh mã minh chứng: Mã minh chứng có thể được ký hiệu bằng chuỗi gồm 1 chữ cái (H), hai dấu gạch (-) và các chữ số được quy ước: [Hn-a.b-c]. Trong đó, H là hộp (cặp) đựng minh chứng; n là số thứ tự của hộp (cặp) đựng minh chứng được đánh số từ 1 đến hết (n có thể có 2 chữ số); a.b là hiệu của tiêu chí trong tiêu chuẩn (Ví dụ: Tiêu chí 1.1, Tiêu chí 1.2,...; Tiêu chí 2.1, Tiêu chí 2.2,...); c là số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (minh chứng thứ nhất viết 01, thứ hai viết 02, thứ 15 viết 15). Ví dụ: [H1-1.1-01] được hiểu là minh chứng thứ nhất của tiêu chí 1.1 thuộc tiêu chuẩn 1, được đặt ở hộp 1; [H3-2.1-03] được hiểu là minh chứng thứ ba của tiêu chí  2.1 thuộc tiêu chuẩn 2, được đặt ở hộp 3; [H9-5.1-01] được hiểu là minh chứng thứ nhất của tiêu chí 5.1 thuộc tiêu chuẩn 5, được đặt ở hộp 9.
Tiêu chí Số TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện Ghi chú
Tiêu chí 1.1 1 H1-1.1-01        
2 H1-1.1-02        
...          
Tiêu chí 1.2 1 H1-1.2-01        
2 H1-1.2-02        
...          
Tiêu chí 1.3 1          
2          
...          
Tiêu chí 1.4 1          
2          
...          
Tiêu chí 1.5 1          
2          
...          
Tiêu chí 1.6 1          
2          
...          
Tiêu chí 1.7 1          
2          
...          
Tiêu chí 1.8 1          
2          
...          
Tiêu chí 1.9 1          
2          
...          
Tiêu chí 1.10 1          
2          
...          
Tiêu chí 2.1 1          
2          
...          
Tiêu chí 2.2 1          
2          
...          
Tiêu chí 2.3 1          
2          
...          
Tiêu chí 3.1 1          
2          
...          
Tiêu chí 3.2 1          
2          
...          
Tiêu chí 3.3 1          
2          
...          
Tiêu chí 3.4 1          
2          
...          
Tiêu chí 3.5 1          
2          
...          
Tiêu chí 3.6 1          
2          
...          
Tiêu chí 4.1 1          
2          
...          
Tiêu chí 4.2 1          
2          
...          
Tiêu chí 5.1 1          
2          
...          
Tiêu chí 5.2 1          
2          
...          
Tiêu chí 5.3 1          
2          
...          
Tiêu chí 5.4 1          
2          
...          

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:19

Thông tư

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 41 | lượt tải:19

Hướng dẫn

Sao lục số 790/SL-UBND Hướng dẫn quản lý. sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 75 | lượt tải:38

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi nâng hạng GVMN

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 96 | lượt tải:36

Công văn

Công văn số 8320/STC-TCHCSN về việc áp dụng tạm thời mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể của văn bản và Thông tư số 7

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 75 | lượt tải:35

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 85 | lượt tải:32

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 18/05/2019

lượt xem: 47 | lượt tải:16

Nghị định

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 42 | lượt tải:18

Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá phân loại hàng năm đối với viên chức và người lao động của UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 04/05/2019

lượt xem: 60 | lượt tải:24

Quyết định

Quyết định khen thưởng GV,NV giỏi Hội thi GVG,NVNDG cấp trường năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 21/11/2018

lượt xem: 150 | lượt tải:52
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây