Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Thứ hai - 22/10/2018 15:58
Kế hoạch nhiệm vụ năm học
    UBND HUYỆN QUỐC OAI                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHÚ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phóc
       
  Số:    /KH- MNTP                                       Tân phú, ngày  10  tháng  09  năm 2018 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/PGD&ĐT- GDMN ngày 29/8/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018- 2019.
Căn cứ vào công văn số 228/GD&ĐT-GDMN ngày 30/8/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2018- 2019
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và kết quả đạt được trong năm học 2017- 2018 của nhà trường. Trường Mầm non Tân Phú xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi.
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Phòng giáo dục và đào tạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã.  
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định nhiệt tình, tâm huyết trách nhiệm, có trình độ và năng lực chuyên môn. Số giáo viên biên chế hàng năm đã được ổn định, có nhiều chế độ chính sách đối cán bộ, giáo viên, nhân viên nên đã tạo động lực cho đội ngũ yên tâm công tác và không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh.
- Nhận thức của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, phụ huynh luôn tin tưởng  và ủng hộ tích cực cho nhà trường đã góp phần làm cho phong trào giáo dục mầm non của địa phương ngày càng phát triển.
2. Khó khăn.
- Kinh tế của phụ huynh còn khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, không có nghề phụ mức thu nhập thấp nên việc đóng góp cho các cháu còn chậm. Nhận thức của một số phụ huynh chưa đồng đều.
- Giáo viên mới được hợp đồng thâm niên công tác còn ít năm chưa có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn còn hạn chế.
- Đội ngũ giáo viên còn thiếu theo chỉ tiêu biên chế, đăc thù của ngành học là giáo viên nữ đang trong độ tuổi thai sản dẫn đến việc sắp xếp nhân sự còn gặp nhiều khó khăn.
          Từ những đặc điểm thuận lợi và khó khăn nêu trên, nhà trường xây dựng kế hoạch như sau:
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
Năm học 2018- 2019 Trường Mầm Non Tân Phú tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp huy động số trẻ đến trường, đáp ứng nhu cầu gửi con của nhân dân, huy động trẻ ra lớp đảm bảo chỉ tiêu được giao.  Xây dựng nhà trường có môi trường sáng, xanh, sạch,đẹp.
          - Triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình của Đảng,nhà nước, thành phố và của huyện về “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT...”; Triển khai thực hiện các Đề án “Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà nội đến năm 2020: Đề án 122/ĐA-UBND của UBND huyện Quốc Oai về  nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2016 -2020; Thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục mầm non huyện Quốc Oai đến năm 2020 và Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020 của nhà trường.
2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, qui chế dân chủ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đúng qui định.
- Nhà trường chú trọng tới việc bồi dưỡng phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường
3. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi mới, tiếp tục thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.
       4. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong nhà trường, không để tại nạn thương tích sảy ra trong nhà trường. Tăng cường các điều kiện cơ sỏ vật chất để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.
        5. Hai nhiệm vụ đột phá trong năm học:
          - Tiếp tục môi trường “Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn”.
          - Tiếp tục thực hiện tốt “ Kỷ cương hành chính”
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1.Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.
1.1.Mục tiêu.
-100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phấn đấu thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và các phòng trào thi đua của ngành:
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Cụ thể:  
- Phấn đấu 50/50 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo. Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách,tác phong làm việc đẹp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Không có cán bộ, giáo viên bị xử lý kỷ luật.
- Không có các hiện tượng tiêu cực sảy ra trong nhà trường. Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham ô, tham nhũng trong nhà trường. Quản lý, sử dụng tốt các nguồn kinh phí, phù hợp với thực tế.
- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, có lối sống lành mạnh, trong sáng là tấm gương cho trẻ noi theo.
- Đẩy mạnh việc tự học tự bồi dưỡng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn.
- Xây dựng môi trường sư phạm, tập thể đoàn kết vững mạnh,không bè phái cục bộ,  xây môi trường giáo dục thân thiện.
- Xây dựng môi trường trong ngoài nhóm, lớp thân thiện, xanh- sạch- đẹp- an toàn. Chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa  của địa phương.
  Cuộc vận động “Hai không” gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", mỗi đồng chí CB GV NV phải nêu cao tinh thần tự học và trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi, “đổi mới, sáng tạo trong dạy học” cũng như trong công tác giảng dạy và sáng tạo trong việc làm đồ dùng phục vụ các hoạt động học;  phong trào thi đua "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".
- Thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề: “ Xây dựng ngôi trường thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp”
- Nhà trường đăng ký cơ quan văn hóa, xây dựng kế hoạch và triển khai đến 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường và thực hiệt tốt quy tắc ứng xử chuẩn mực lời nói hành động của từng cá nhân, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của địa phương.
- 100% trẻ đến trường được giáo dục kỹ năng tự phục vụ.
- Nhà trường luôn quan tâm xây dựng môi trường sáng, xanh sạch đẹp, trồng thêm cây xanh bóng mát trong sân trường.
- Chỉ đạo 15/15 nhóm lớp xây dựng góc thiên nhiên
-  100% CBGVNV tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, chuyên đề do Phòng giáo dục tổ chức và các chuyên đề tổ chức tại nhà trường.
          - Nhà trường tiếp tục  thực hiện cặp lá yêu thương với Trường Mầm Non Đại Thành  kết hợp cặp ba lá với Trường Mầm Non Tân Hòa để cùng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
          1.2. Giải pháp thực hiện:
- Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện các cuộc vận động trong hội nghị cán bộ, viên chức.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  được tham dự.
- Xây dựng  một tập thể đoàn kết vững mạnh, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, có lối sống lành mạnh, trong sáng và nhà trường không để có đơn thư vượt cấp.
          - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập các đợt bồi dưỡng chính trị hè và các cuộc vận động của ngành. Cung cấp các tài liệu, học liệu để cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học và cập nhật những thông tin mới, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ năm học.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra trong nhà trường để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh khi có những biểu hiện tiêu cực sảy ra.
          - Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở trường học, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          -  Kịp thời biểu dương những cán bộ, giáo viên có những thành tích tiêu biểu xuất sắc, có những đóng góp và đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua của nhà trường.
- Nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, khách quan tránh bệnh thành tích. Kịp thời biểu dương những cán bộ, giáo viên vượt khó vươn  lên, có những  đóng  góp và  đạt  thành  tích cao trong các phong trào thi đua của nhà trường.
 - Tạo điều kiện cho những cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chính trị của ngành. Cung cấp các tài liệu, học liệu để cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học và cập nhật những thông tin mới, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.
          - Tổ chức các trò chơi dân gian và hát dân ca vào các hoạt động vui chơi phù hợp và hiệu quả như: Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ trong các ngày hội, ngày lễ, các hội thi của cô và trẻ.
           - Tăng cường giáo dục trẻ kĩ năng sống (Kĩ năng tự phục vụ, nề nếp, thói quen vệ sinh tốt, tự tin mạnh dạn trong giao tiếp với người thân, lễ phép, tích cực trong các hoạt động vui chơi, học tập), nhằm cung cấp kỹ năng, phát triển thể lực, nhận thức cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch cải tạo vườn trường, môi trường để đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, sân chơi có đủ đồ chơi, có cây xanh bóng mát và bổ sung thêm một số bảng biểu trang trí phù hợp.
- Thực hiện tốt cặp ba lá yêu thương để học tập và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
2. Phát triển số lượng, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
2.1. Phát triển số lượng, tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp
a. Chỉ tiêu.
          Phấn đấu huy động 94 % trẻ mầm non trong độ tuổi đến trường:
        -Tổng số lớp : 15 lớp – Với 402 trẻ đến trường
        Trong đó:
- Nhà trẻ: 3 nhóm 50 trẻ cháu đạt 30 % số cháu trong độ tuổi
- Mẫu giáo: 12 lớp 352 cháu đạt 88,16 % cháu trong độ tuổi
+ 3 tuổi: 4 lớp 110 cháu đạt 82 % cháu trong độ tuổi
+ 4 tuổi:.4 lớp 118 cháu đạt: 89 % cháu trong độ tuổi
+ 5 tuổi: 4 lớp 124 cháu đạt: 100% cháu trong độ tuổi
- Duy trì 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ ngày.
- Phấn đấu tỷ lệ chuyên cần từ 95 đến 98%.
-Kế hoạch phát triển của nhà trường đến 2020 là duy trì và giữ vững chất lượng trường chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo trong giáo dục.
b. Giải pháp thực hiện
         - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với thực tế, thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo quy định.
- Làm tốt công tác điều tra phổ cập trong địa bàn xã và cập nhật phần mềm đúng thời gian quy định
- Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ dành cho các trẻ và làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh.
- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương và các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh đưa con em trong độ tuổi đến trường đảm bảo chỉ tiêu ngay từ đầu năm học và đảm bảo tỷ lệ chuyên cần .
- Tiếp tục triển khai  kế hoạch phát triển nhà trường đến 2020 và triển khai đến cán bộ giáo viên, nhân viên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu kế hoạch phát triển đến 2020.
2.2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
a. Chỉ tiêu.
          - 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã được huy động ra lớp và được học 2 buổi/ngày, có đủ phòng học cho các nhóm lớp.
          - 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi có trình độ năng lực chuẩn và trên chuẩn
- Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần: 95%,  trẻ 5 tuổi được huy động ăn bán trú đạt tỷ lệ 100%
- 100% trẻ em5 tuổi đến trường được hưởng chế độ chính sách theo quy định.
b. Giải pháp thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018- 2019  ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã ra lớp.
- Thực hiện tốt công tác điều tra phổ cập hàng năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hoàn thiện các biểu mẫu, hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi.
 và làm tốt công tác cập nhật  phần mềm phổ cập một cách chính xác và đúng thời gian quy định.
          - Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, đồ dùng cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi, đảm bảo có đủ thiết bị, đồ dùng tối thiểu theo qui định.
- Phân công đủ giáo viên dạy trẻ 5 tuổi có trình độ chuyên môn trên chuẩn, có năng lực, đạo đức trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.
 - Thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với trẻ 5 tuổi về hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ chi phí học tập, đối với học sinh hộ nghèo, cận nghèo. Nhà trường đã thực hiện  đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.
3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
3.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất tinh thần cho trẻ
a. Chỉ tiêu:
- Triển khai và chỉ đạo 100% giáo viên thực hiện Thông tư 13/ 2010/TT – BGD ĐT Ngày 15/4/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non được triển khai sâu rộng trong toàn trường.
- 100% trẻ  được  đảm bảo tuyệt đối về thể chất và tinh thần, an toàn mọi lúc mọi nơi trong thời gian ở trường.
- 100 % các nhóm lớp trang bị các bình chữa cháy và tiêu lệnh phòng chữa cháy theo quy định
- 15/15 nhóm lớp có thành viên của đội phòng cháy, chữa cháy của nhà trường, các thành viên được đi tập huấn lớp phòng cháy, chữa cháy. Trong năm học không để xảy ra cháy nổ trong nhà trường
-Tiếp tục duy trì nhà trường đạt “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” trong năm học 2018-2019.
b. Giải pháp thực hiện.
          - Tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi, chơi bằng học” cho trẻ tại trường, lớp mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng chống tai nạn thương tích theo thông tư 13/2010/TT- BGD&ĐT ngày 15/4/2010; Nghị định 80/2017-NĐ/CP, ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
          - Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, loại bỏ các yếu tố gây hại trong nhà trường, đảm bảo an toàn và thuận lợi để việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối và không có có bạo lực  đường,  xâm hại trẻ trong nhà trường.
-  Thực hiện tốt bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị PCCC, đảm bảo các nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy có đủ theo yêu cầu.
- Cử CB GV NV đi tập huấn Phòng cháy chữa cháy: dự kiến 20 người.
- Tuyên truyền phụ huynh về công tác phòng chống cháy nổ.
- Giáo viên ký cam kết với nhà trường tuyệt đối không để trẻ sảy ra tai nạn thương tích trong năm học.
- Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, sửa chữa kịp thời như bàn, ghế, lan can hư hỏng
3.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
a. Chỉ tiêu:
          - 15/15 lớp tổ chức ăn bán trú với 402 cháu đạt tỷ lệ 100%
          - Đảm bảo và thực hiện bếp ăn bán trú theo quy trình bếp một chiều và cam kết bếp ăn đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
          - 100% các nhóm lớp thực hiện tốt công tác chăm sóc vệ sinh bảo vệ sức khỏe cho trẻ, chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nhóm lớp, vệ sinh cá nhân và phòng chống dịch bệnh lây lan trong nhà trường.
          - Công tác lưu mẫu thức ăn được duy trì hàng ngày và thường xuyên.
- Tổng số nhóm, lớp tổ chức bán trú: 15/15 lớp đạt tỷ lệ 100%
- Số trẻ ăn bán trú tại trường: 402 cháu.
+ Nhà trẻ: 3 nhóm = 50 cháu  đạt 100 %  so với số trẻ đến lớp.
+ Mẫu giáo: 12 lớp = 352 cháu đạt 100 % so với số trẻ đến lớp.
- Mức ăn: 13000đ/ ngày
- Chế độ ăn: 2 bữa chính và một bữa phụ (Nhà trẻ) và 1 bữa chính+ 1 bữa phụ (Mẫu giáo)
- Phấn đấu tỷ lệ calo đạt: 650 - 750kcal/ trẻ/ ngày
- Kiểm tra sức khỏe đầu năm học: Đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi: Đo chiều cao, cân nặng. Trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên: đo chiều cao, cân, nặng, đo huyết áp, nhịp tim, thị lực của trẻ
 - Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của tổ chức Y tế thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng). Trẻ dưới 24 tháng tuổi , đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi tháng  một lần. Trẻ  từ 24 tháng tuổi trở lên , đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi quý một lần. Riêng trẻ từ 60 tháng tuổi theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI).
- Phấn đấu tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 95%,  giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm học trước.
- Triển khai chương trình sữa học đường tới phụ huynh nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc của trẻ. Đề án chương trình sữa học đường có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện sự quan tâm của chính phủ đối với nguồn nhân lực tương lai.
- Phấn đấu xây dựng một vườn rau sạch có đủ các loại rau củ tại vườn trường nhằm cải thiện bữa ăn cho trẻ phong phú và đa dạng.
b. Giải pháp thực hiện.
- Triển khai Thông tư s 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày12/5/2016 của Bộ Y tế,  Kế hoạch 48/KH-GDDT ngày 07/10/2016 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức phong trào thi đua an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn huyện Quốc Oai giai đoạn 2016 - 2020, và công văn số 55/PYT ngày 7/9/2018 của phòng y tế tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
- Thực hiện tốt mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trong nhà trường
- Tăng cường, chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại các nhóm lớp, quản lý chặt chẽ việc tính khẩu ăn và chất lượng bữa ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, làm tốt công tác tuyên  truyền với các bậc phụ huynh để nâng dần mức ăn của trẻ.
- Ký kết hợp đồng với các nhà cung ứng thực phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như thực phẩm phải đảm bảo tươi ngon, có rõ nguồn gốc xuất sứ, sơ chế thực phẩm đúng theo quy trình.
- BGH chỉ đạo kế toán xây dựng thực đơn theo mùa, theo lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, tính khẩu  phần ăn cho trẻ ăn đủ chất, đủ lượng và đảm bảo vệ sinh ATTP.
- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện Quốc Oai, Trạm y tế xã Tân Phú  khám sức khỏe cho trẻ  định kỳ 2 lần/năm.
- Tổng hợp theo dõi khám sức khỏe của trẻ  trong sổ theo dõi chất lượng trường, sổ theo dõi nhóm, lớp.
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường  về việc sử dụng, bảo quản nguồn nước hợp vệ sinh tại trường học và nơi công cộng.
- Dạy trẻ thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
- Xây dựng lịch tổng vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
-  Giáo viên biết cách phòng và sử lý một số bệnh thường gặp ở trẻ
Các nhóm lớp làm tốt công tác vệ sinh môi trường và có đủ xà phòng và nước sạch để trẻ rửa tay trước và sau ăn, sau khi đi vệ sinh.
-  Ban thanh tra nhân dân, ban giám hiệu kiểm tra đột xuất việc chế biến thc phẩm, định lượng thực phẩm có đúng với thực đơn hàng ngày của trẻ đảm bảo cho trẻ ăn đủ chất đủ lượng, để chất lượng nuôi dưỡng đạt hiệu quả cao.
- Nhà trường tiếp tục cải tạo nguồn đất trống  và phát động phong trào tới các lớp xây dựng  mô hình vườn rau sạch trong khuôn viên của nhà trường, tạo nguồn thực phẩm sạch nhằm cải thiện các bữa ăn cho trẻ với đa dạng các loại rau xanh và đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc xảy ra trong nhà trường.
-Tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai đề án sữa học đường đối với trẻ mẫu giáo, tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức cộng đồng, cha mẹ người chăm sóc trẻ về tầm quan trọng của sữa học đường  nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ mẫu giáo,thông qua hoạt động trẻ uống sữa hàng ngày giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ.
3.3 Xây dựng mô hình trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
a. Chỉ tiêu:
        - Tiếp tục thực hiện nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp các hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non, đảm bảo 100% giáo viên phải nâng cao kiến thức kỹ năng về giáo dục thể chất cho trẻ thông qua các hoạt động học .
          - Tham gia đầy đủ các chuyên đề do Phòng GD&ĐT tổ chức ở trong và ngoài huyện và triển khai tới 100% CBGVNV trong nhà trường.
          - 100% trẻ đến trường được đánh giá sự phát triển của trẻ theo từng độ tuổi
- 100% các nhóm lớp treo ảnh Bác Hồ.
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của năm học, nhà trường đề ra mục tiêu phấn đấu “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” như sau:
- 100% trẻ được giáo dục bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, tạo môi trường giáo dục và hoạt động cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi, để trẻ hiểu và biết bảo vệ môi trường, vứt rác đúng nơi quy định.
-Việc xây dựng chương trình giáo dục bằng cách tổ chức cho giáo viên học tập bồi dưỡng hè và tham khảo qua các sách báo, qua đồng nghiệp, kiến tập, thao giảng giúp giáo viên thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.
- 100% các nhóm lớp thực hiện tốt các chuyên đề,phát triển ngôn ngữ nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển vận động, giáo dục âm nhạc, khám phá khoa học, chuyên đề kỹ năng tự phục vụ cho trẻ….
- 15/15 nhóm lớp có đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị tối thiểu theo thông tư 01/2017, phục vụ các hoạt động, 100% các nhóm lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi và phát động giáo viên phát huy tiềm năng làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ các tiết dạy đạt hiệu quả cao.
- 100% các nhóm lớp xây dựng và sử dụng môi trường nhóm lớp đạt hiệu quả
- Phấn đấu 80% CBGVNV có chứng chỉ CNTT cơ bản
b. Giải pháp thực hiện
Tiếp tục triển khai kế hoạch số 56/KH- BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020;Thực hiện    Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học 2016- 2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1076QĐ- TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
          - Thực hiện đổi mới phương pháp, tăng cường thực hiện nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình GDMN.
          - Công tác bồi dưỡng: chỉ đạo thường xuyên về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, sắp xếp giáo viên cốt cán đi tiếp thu chuyên đề của Phòng Giáo dục tổ chức. Xây dựng kế hoạch chuyên đề, triển khai tới 100% cán bộ giáo viên được tiếp thu, Xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm thân thiện sáng, xanh, sạch, đẹp,an toàn cho trẻ.
- Tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nhiệm, khám phá nhằm giáo dục và rèn lyện kỹ năng sống cho trẻ. Chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong cơ sở giáo dục của nhà trường, quam tâm giáo dục trẻ khuyết tật được hòa nhập trong cộng đồng.
- Tích cực bồi dưỡng giáo viên qua kiểm tra, dự giờ, qua các chuyên đề học tập tại Phòng giáo dục và tổ chức tại trường.
- Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình giáo dục theo đúng thời gian biểu và thực hiện tốt các chuyên đề phát triển vận động, giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ  môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm  hiệu quả trong công tác giáo dục cho trẻ mầm non.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá trẻ theo hướng tiếp cận mục tiêu.
- Xây dựng môi trường học tập, đổi mới phương pháp dạy trẻ theo hướng tích cực, lấy trẻ làm trung tâm, trang bị đồ dùng dạy học, cải tạo môi trường học tập, giúp trẻ được phát triển vận động một cách khoa học nhất.
- Cử cán bộ giáo viên đi tiếp thu chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức và về triển khai tại trường.
- Nhà trường duy trì khu vui chơi ngoài trời (khu không gian sáng tạo, khu hội chợ quê, khu chơi cát và nước), khu phát triển vận động:  bổ sung mua đồ dùng, đồ chơi và các trò chơi dân gian.
- BGH có kế hoạch tham mưu mua bổ sung, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi,với phương pháp giáo dục Montessori ở các độ tuổi  để trẻ được thực hành trong cuộc sống, rèn kỹ năng tự phục vụ, đặc biệt ưu tiên cho lớp mẫu giáo 5 tuổi có đầy đủ  bàn ghế đồ dùng đồ chơi sách vở, lô tô để trẻ được hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả một cách tốt nhất.
- Xây dựng đội ngũ giáo viên ổn định, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuẩn và trên chuẩn khuyến kích giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo niềm tin với phụ huynh.
- Làm tốt công tác tuyên truyền qua các hội thi của cô và trẻ, hội nghị trong nhà trường đ huy động các nguồn đóng góp xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng phong trào của nhà trường.
- Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn và chuẩn mực.
3.4. Xây dựng nhóm, lớp điểm
a.  Chỉ tiêu:
 -  Tập trung xây dựng lớp điểm về môi trường học tập và điểm về công tác  nuôi dưỡng cũng như điểm về kỹ năng tự phục vụ cho trẻ
+ Lớp 5 TA1 điểm về môi trường học tập, dự kiến tổ chức chuyên đề trong tháng 10/2018
+ Lớp 4 tuổi B1 điểm về công tác nuôi dưỡng, dự kiến tổ chức chuyên đề trong tháng 12/2018
+ Lớp 3 tuổi C1 điểm về kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, dự kiến tổ chức chuyên đề trong tháng 01/2019
b. Các giải pháp:
- Họp hội đồng sư phạm thống nhất các nội dung làm điểm trong năm học
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cốt cán và giáo viên các lớp nhằm đảm bảo công tác thực hện điểm được đạt hiệu quả tốt
- Đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp được phân công làm điểm thực hiện tót nhiệm vụ của mình
- Triển khai các hoạt động ở các lớp làm điểm theo kế hoạch và nhân diện ra đại trà.
3.5. Tổ chức các hội thi trong nhà trường
a. Chỉ tiêu
- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường  thời gian tổ chức trong tháng 10/ 2018.
- Tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học, thời gian tổ chức trong tháng 12/2018.
- Tổ chức hội thi của trẻ “Bé với an toàn giao thông và bảo vệ môi trường” dự kiến thời gian tổ chức trong tháng 3/2019.
- Hội thi cấp huyện: Phấn đấu có từ 6 đến 7 giáo viên  đủ điều kiện tham gia và được công nhận Giáo viên giỏi cấp huyện.
b. Các giải pháp:
- Phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu trong năm học trong CBGVNV
- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hội thi đảm bảo phù hợp với kế hoạch của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai.
- Bồi dưỡng về mặt kiến thức, kỹ năng cho giáo viên đủ điều kiện tham gia hội thi cấp huyện
- Đầu tư trang thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ cho các hội thi của cô và trẻ phù hợp với điều kiện của nhà trường
- Triển khai kế hoạch tới từng CBGVNV trong toàn trường được biết và tích cực tham gia các hội thi.
4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong trường mầm non.
4.1. Chỉ  tiêu.
          - Tiếp tục tham mưu đầu tư kinh phí bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động trong trường theo thông tư 01/2017 của Bộ GD&ĐT quy định.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch trong năm học:
+ Sửa chữa cải tạo làm mái che sân khấu: dự kiến 200 triệu đồng.
+ Làm hàng rào sắt ngăn khu khu sơ chế  bếp ăn với vườn rau: dự kiến 100 triệu đồng.
+ Đầu tư hệ thống mành bạt che hiên các lớp và khu chức năng: dự kiến 200 triệu đồng.
+ Lắp hệ thống nước sạch vào bếp ăn để nhà trường có đủ nước sạch  phục vụ công tác chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng trẻ hàng ngày: dự kiến 30 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện: Trích từ kinh phí mua sắm, sửa chữa, hoạt động của nhà trường.
- 100% các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng tài liệu chuyên môn và tài liệu tham khảo.
- Phát động 100% giáo viên làm đồ dùng đồ chỏi sang tạo phục vụ việc đạy và học của cô và trẻ trong năm học.
4.2. Giải pháp thực hiện
- Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa CSVC để tham mưu với các cấp lãnh đạo kịp thời bổ sung kinh phí thực hiện cho nhà trường.
- 100% các lớp được đầu tư mua sắm sách vở đồ dùng đồ chơi học tập.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công, cập nhật theo dõi tài sản, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi của nhà trường và của các nhóm lớp được kịp thời. Hàng năm kiểm tra rà soát CSVC để kịp thời có kế hoạch mua sắm bổ sung hoặc sửa chữa, bảo trì được kịp thời.
- Tu sửa các nhà vệ sinh, vòi nước, lan can, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, chuẩn bị tốt cho năm học mới.
- Phát động phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học bằng nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương  để làm đồ dùng sáng tạo phục vụ tiết dạy phù hợp với chủ đề, sự kiện.
- Tích cực làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục,tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm các đồ dùng phục vụ các tiết dạy một cách tốt nhất..
5. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
5.1. Chỉ tiêu.
* Xây dựng phát triển đội ngũ:
- Tổng số CB GV NV nhà trường: 50 đ/c
+ Trong đó:+ BGH: 3 đ/c
                   +Nhân viên hành chính: 3đ/c
                   + Giáo viên: 33 đ/c
                   + Nhân viên nuôi dưỡng: 9 đ/c
                    +Nhân viên bảo vệ: 2 đ/c   
*  Phấn đấu trình độ đào tạo:
- Giáo viên: 100% đ/c có trình độ chuẩn và 25 đ/c trên chuẩn đạt tỷ lệ 71,42%
- Nhân viên: 100% có trình độ chuẩn và 4 đ/c trên chuẩn đạt tỷ lệ 33,3%
- Giáo viên có trình độ ngoại ngữ A2, tin học: cơ bản theo quy định: đạt 80%
-  Theo thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thì nhà trường còn thiếu 09 giáo viên và 1 nhân viên nuôi dưỡng.
* Công tác bồi dưỡng:
- 100% giáo viên được tập huấn bồi dưỡng chuyên môn theo các chuyên đề đại trà, bồi dưỡng chuyên đề phát triển ngôn ngữ, chuyên đề phát triển thể chất, chuyên đề giáo dục âm nhạc, chuyên đề Làm quyen với toán ,…để thực hiên tốt chương trình giáo dục mầm non; các chuyên đề do phòng giáo dục và nhà trường triển khai trong năm học.
* Các chỉ tiêu về đánh giá cán bộ công chức viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp:
- Phấn đấu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và 2 phó HT đạt loại xuất sắc;  xếp loại công chức viên chức được xếp loại: xuất sắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.
Nhà trường phấn đấu giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp:  xuất sắc 15 đ/c - khá 17 đ/c và không có trung bình và yếu kém
- Trong năm học này nhà trường bồi dưỡng 2 quần chúng ưu tú để giới thiệu vào Đảng.
-100% cán bộ giáo viên tuyệt đối không vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
5.2.Giải pháp thực hiện.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành
- Tham mưu với các cấp thi viên chức để bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu.
-  Động viên khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên nòng cốt tham gia bồi dưỡng trình độ đào tạo đạt chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý giáo dục.
- Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong đơn vị, triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm xây dựng giáo án điện tử mỗi giáo viên xây dựng ít nhất hai giáo án điện tử trong năm học.
- Xây dựng kế bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho CBGVNV được tham gia bồi dưỡng chuyên môn của Phòng Giáo dục và của nhà trường
- Xây dựng lớp điểm về môi trường học tập, nuôi dưỡng.
- Nhà trường sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo khả năng vả năng lực của từng đồng chí, đặc biệt là ưu tiên những giáo viên có trình độ đại học, phân công dạy lớp 5 tuổi, nhà trường bố trí đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Nhà trường đã triển khai thông báo các văn bản chỉ đạo của cấp trên về danh mục, khung vị trí làm việc và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non (thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015) tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non phải có đủ các điều kiện như chứng chỉ tiếng anh và chứng chỉ tin học A2, B1 và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các khóa học.
- Tập thể nhà trường  thực hiện tốt các cuộc vận động và nêu cao ý thức trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,  giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo.
- Phân công một cách hợp lý phù hợp với khả năng của từng giáo viên.
- Hàng tháng tổ chuyên môn thường xuyên sinh hoạt định kỳ họp thống nhất thực hiên chương trình đúng theo quy định.
- Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua hàng tháng.
- Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng phù hợp với điều kiện của nhà trường và tổ chức theo dõi thi đua nhằm đánh giá đúng người đúng việc cũng như khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong năm học
 6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.
6.1 Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.
a. Chỉ tiêu:
             - Nhà trường giữ vững trường đạt cấp độ 1. Nâng cấp độ 3 và năm tiếp theo.
          - Hoàn thành công tác đánh giá theo quy trình trước ngày 10/4/2019
          - Hoàn thành nhập báo cáo phần mềm trước 25/5/2019.
b. Giải pháp thực hiện:
-  Để duy trì thực hiện tốt công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục đạt hiệu quả, nhà trường thành lập Hội đồng tự đánh giá với đầy đủ các thành phần; phân công cụ thể cho từng thành viên, theo chức năng, năng lực của mỗi người, các thông tin minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí một cách cụ thể và khoa học.
           - Công tác tự đánh giá trong nhà trường được thực hiện thường xuyên.
          - Thực hiện lưu trữ  hồ sơ sổ sách  đầy đủ theo quy định.
            - Phân công nhiệm vụ tới các thành viên Hội đồng tự đánh giá một cách hợp lý phù hợp với khả năng của thành viên.
6.2 .  Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo.
6.2.1. Cập nhật, triển khai thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục mầm non.
a. Chỉ tiêu:
          - 100%  CBGVNV được triển khai và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên:
+ Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Quốc Oai về  ban hành quy định tiêu chí đánh giá hàng tháng.
+ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố và mức thu phí đối với Trường TC Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường TCKT Tin Học Hà Nội năm học 2018-2019;
+ Công văn số 3120/SGD&ĐT-KHTC ngày 26/7/2018 của Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2018 - 2019, chấm dứt lạm thu trong trường học;
+ Công văn số 1542/UBND-GD&ĐT ngày 16/8/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc Thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2018-2019;
+ Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2020.
+ Công văn 236/PGD&DT-TCCB về việc triển khai Quyết định 3919/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Quốc Oai.
          - 100% Cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế làm việc, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục được đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi trong nhà trường.
- Cuối năm học BGH và tổ chuyên môn tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên,đánh giá công chức, viên chức và người lao động một các khách quan đảm bảo đúng quy định.
- Nhà trường có triển  khai ứng dụng CNTT  cải cách hành chính, phân công các tổ.
- Xây dựng tốt các kế hoạch và thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp quản lý, dạy học, bố trí, sắp xếp đội ngũ hợp lý, phân công trách nhiệm rõ ràng, khoa học.
- Xây dựng  các kế hoạch quy chế dân chủ và thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện nghiêm túc chế độ công khai, kiểm tra.
- Đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc,  giáo dục trẻ và đánh giá giáo viên mầm non theo hướng phát triển năng lực giáo viên, đặc biệt là những năng lực thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Phát huy năng lực cá nhân đúc kết sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng trong thực tế có hiệu quả cao trong năm học và triển khai nhân rộng trong nhà trường.
b. Giải pháp thực hiện.
- Thông qua các hội nghị nhà trường triển khai các văn bản pháp quy, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- BGH phân công trách nhiệm cho mỗi đồng chí CBGVNV cụ thể đảm bảo đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ trong nhà trường: có sự bàn bạc thống nhất và nhất trí cao trong mọi công việc và đảm bảo công khai tài chính minh bạch.
          - Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch  tháng, kế hoạch tuần và nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn.
6.2.2. Công tác kiểm tra.
a. Chỉ tiêu:
- Công tác kiểm tra:
+ Kiểm tra toàn diện nhà trường 2lần/năm học
+ Kiểm tra tổ nhóm chuyên môn 2lần/năm học
+ Kiểm tra toàn diện giáo viên 10 đ/c  (đạt tỷ lệ 31,25%)
+ Kiểm tra công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 - Kiểm tra tài chính, tài sản của nhà trường.
* Hình thức kiểm tra.
 Tổ chức kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất, kiểm tra có báo trước và kiểm trả định kỳ/năm học….
- Giải quyết đơn thư theo đúng thẩm quyền kịp thời để hạn chế đơn thư vượt cấp.
- Quản lý tốt các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn xã
b. Giải pháp thực hiện.
- Thành lập ban kiểm tra nội bộ của nhà trường
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và nghiêm túc thực hiện.
          - Tập huấn cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ.
          - Phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra của ban giám hiệu của tổ nhóm chuyên môn, sau khi kiểm tra có đánh giá nhận xét và đề xuất hướng khắc phục.
+ Kế hoạch kiểm tra nội bộ được thông báo đến từng người được kiểm tra các bộ phận liên quan và là cơ sở để xếp loại thi đua cuối năm.
6.3.3. Công tác thi đua.
a. Mục tiêu.
* Tập thể: Tập thể lao động tiến tiến.
* Cá nhân: - Danh hiệu lao động tiên tiến: 50/50 đạt 100 %
- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 07 đ/c đạt 14%
          - Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường: 10 đ/c đạt 20%
          - Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện: 5đ/c đạt 10%
* Giáo viên dạy giỏi: cấp trường 20/33 giáo viên đạt 60,6%
* Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 7 đ/c đạt 21,2%.
b. Giải pháp thực hiện.
- Ngày từ đầu năm học mới BGH nhà trường kết hợp với công đoàn, tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, đăng ký các danh hiệu thi đua. Hàng tháng đánh giá xếp loại thi đua của từng lớp, từng giáo viên.Theo từng tiêu chí của năm học, cuối năm bình bầu thi đua, đề nghị cấp trên khen thưởng, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường phát huy tốt năng lực hiện có.
          - Bồi dưỡng giáo viên viết SKKN, bồi dưỡng các chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
          - Tuyền truyền kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, góp phần xây dựng phong trào thi đua của nhà trường.
6.2.4. Thực hiện cải cách hành chính:
          - Tăng cường trao đổi văn bản hành chính qua cổng thông tin điện tử của Phòng, tiếp tục ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính trong nhà trường, đảm bảo thông tin 2 chiều, báo cáo kịp thời để BGH chỉ đạo giải quyết.
- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo hàng tháng và định kỳ  trong nhà trường từ cán bộ quản lý ,phụ trách chuyên môn , giáo viên nhóm lớp đến nhân viên, theo nhiệm vụ được giao báo cáo các hoạt động của nhóm lớp, báo cáo vào ngày 20 hàng tháng với hiệu phó.các loại báo cáo định kỳ gửi về phòng đúng thời gian quy định.
- Hiệu phó báo cáo với hiệu trưởng vào ngày 22 hàng tháng.
- Báo cáo tháng : Nộp vào ngày 25 hàng tháng.
- Báo cáo sơ kết: Nộp vào ngày 25/12/2018.
- Báo cáo tổng kết: Nộp vào ngày15/5/2019.
- Các loại báo cáo khác nộp theo đúng yêu cầu của các cấp.
7.Tăng cường công tác tuyên thông về giáo dục Mầm non và công tác xã hội hóa.
7.1. Chỉ  tiêu.
         -Tuyên truyền các văn bản thu chi trong năm học
          - Nhà trường có bảng tuyên truyền, viết bài tuyên truyền về tầm quan trọng của ngành học mầm non qua hệ thống đài truyền thanh xã.
- 100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền với nội dung phong phú.
- Tuyên truyền Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2020.
- Tổ chức tốt các hội thi, có hiệu quả được các bậc phụ huynh và các Ban ngành địa phương hưởng ứng nhiệt tình.
-  Thông qua các hội nghị phụ huynh tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc nuôi dạy trẻ tới các bậc phụ huynh bằng cách trao đổi trực tiếp và phát tờ rơi về dinh dưỡng về chế độ ăn hàng ngày cho trẻ,  đảm bảo đủ chất chống suy dinh dưỡng béo phì.
- Tuyên truyền về công tác xã hội hóa ủng hộ đồ dùng nguyên vật liệu sẵn có của địa phương và gia đình để giáo viên làm đỗ dùng đồ chơi để phục vụ tốt việc day học của cô và trẻ
7.2. Giải pháp thực hiện.
- BGH chuẩn bị nội dung, tuyên truyền qua hội nghị họp phụ huynh. Làm tốt công tác tuyên truyền về nuôi dạy con theo khoa học tới các bậc phụ huynh qua các hội nghị, hội thi và qua hệ thống đài truyền thanh xã.
- Chỉ đạo các nhóm lớp có góc tuyên truyền với các bậc phụ huynh phù hợp với chủ đề trong năm học.
- Nhà trường tổ chức tuyên truyền với  các bậc cha, mẹ học sinh để nắm bắt được thông tin và có sự phối kết hợp với nhà trường để chăm sóc nuôi dạy trẻ một cách tốt nhất, công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi và bộ chuẩn phát triển, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, chế độ hoạt động 1 ngày của trẻ. Tuyên truyền Chỉ thị 23, 25 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy trước chương trình lớp 1.
- Quán triệt đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần gương mẫu  thể hiện tình cảm yêu thương, chia sẻ và quan tâm đến các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
          - Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như thông qua các cuộc họp phụ huynh, giờ đón trả trẻ, góc tuyên truyền của nhà trường và các lớp. Để tuyên truyền cho cha mẹ về kiến thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ
IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo khả năng và năng lực của từng người, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cá nhân.
- Xây dựng phát triển, quy hoạch nhà trường. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, và các Hội đồng tư vấn trong nhà trường: Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Phân công, quản lý, đánh giá xếp loại, khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên vi phạm kỷ luật.
- Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện  theo kế hoạch, nhằm đàm bảo công tác chăm sóc chất lượng giáo dục đạt hiệu quả cao nhất.
- Nhà trường luôn chăm lo quyền lợi, chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập  các lớp bồi dưỡng, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tham mưu với các cấp lãnh đạo, đầu tư kinh phí cho các hoạt động dạy và học trong nhà trường như mua sắm, trang thiết bị cho các nhóm lớp, đồ dùng học tập và tu sửa cơ sở vật chất đầu năm.
2. Đối với giáo viên, nhân viên.
- Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của nhà trường.
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác.
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
-  Tổ chuyên môn tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.
- Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất 2 tuần 1 lần.
+ Tổ nhân viên nuôi dưỡng:
          - X©y dùng thùc ®¬n theo mïa, phï hîp víi trÎ.
- NhËn ®ñ lương thùc, thùc phÈm, chia thøc ¨n theo ®óng sè lượng thc ăn ca trÎ, ®óng nhãm líp mãn ¨n theo quy ®Þnh ®¶m b¶o ®óng giê, ®óng tiªu chuÈn, ®óng kü thuËt vµ chia thøc ¨n theo ®óng sè trÎ, ®óng nhãm líp
- Đảm bảo việc chế biến món ăn, thức uống phải phù hợp với độ tuổi của trẻ và đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh ATTP, đúng với thực đơn đã quy định. Thực hiện lưu mẫu thức ăn thường xuyên hàng ngày theo quy định.
+ Tổ văn phòng
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ về chăm sóc, dinh dưỡng
         - Giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường
        - Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả của công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
- Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên.
- Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường đã đề ra.
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiêm vụ năm học 2018-2019, nhà trường đề nghị cán bộ giáo viên nhân viên nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch.
                                                                               TM. BAN GIÁM HIỆU
Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GD&ĐT;
-HT, các PHT;
-GV, NV trong trường;                                                                                          
- Lưu VT.                                                                                    
                                                                                             
                                                                                           Lưu Thị Yên
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:7

Thông tư

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:10

Hướng dẫn

Sao lục số 790/SL-UBND Hướng dẫn quản lý. sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:28

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi nâng hạng GVMN

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 48 | lượt tải:29

Công văn

Công văn số 8320/STC-TCHCSN về việc áp dụng tạm thời mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể của văn bản và Thông tư số 7

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 46 | lượt tải:30

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 41 | lượt tải:23

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 18/05/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:8

Nghị định

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:6

Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá phân loại hàng năm đối với viên chức và người lao động của UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 04/05/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:16

Quyết định

Quyết định khen thưởng GV,NV giỏi Hội thi GVG,NVNDG cấp trường năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 21/11/2018

lượt xem: 60 | lượt tải:36
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây