Báo cáo sơ kết học kỳ I

Thứ năm - 25/01/2018 16:53
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHÚ

 
 
 

Số:   … /BC-MNTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

        Tân Phú, ngày    tháng 01 năm 2018

 
BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018
 
Căn cứ Hướng dẫn số 02/PGD&ĐT-GDMN ngày 01/09/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 – 2018; Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ học kỳ I; Trường mầm non Tân Phú báo cáo kết quả đạt được học kỳ I như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1.Thuận lợi.
- Được sự quan tâm của UBND huyện Quốc Oai, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai, Phòng Tài Chính - Kế hoạch, UBND xã Tân Phú. Từng bước nhà trường được củng cố và xây dựng cơ sở vật chất, đời sống giáo viên dần được nâng cao.
- Có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn vững vàng, có ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Chế độ lương của giáo viên được đảm bảo.
- Các điều kiện đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại.
2. Khó khăn.
- Nhận thức của phụ huynh học sinh còn hạn chế nên số trẻ ở độ tuổi Nhà trẻ đi lớp còn ít.
- Số lượng giáo viên/lớp/trẻ còn thiếu so với quy định.
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I
1. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TƯ ngày 15/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cán bộ, giáo viên được học tập chỉ thị số 33/CT-TTg năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động Hai không”,  cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo” và phòng trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ, tết trong năm.
- Tiếp tục xây dựng môi trường Sáng – xanh - sạch - đẹp và an toàn, lựa chọn triển khai các trò chơi dân gian, hát dân ca, câu đố phù hợp với lứa tuổi mầm non.
- 100% cán bộ, giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động, không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Quản lý tốt công tác tài chính, các nguồn thu chi theo đúng nguyên tắc. Quản lý tốt việc ăn uống của trẻ. Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không cắt xén chương trình.
- Thực hiện tốt quyền dân chủ cơ sở.
2. Phát triển qui mô mạng lưới trường lớp, tăng tỷ lệ huy động trẻ. Củng cố nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi.
* Quy mô phát triển, tăng tỷ lệ huy động trẻ:
- Tổng số nhóm, lớp: 15 nhóm, lớp/460 trẻ. Số lớp không tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước.
- Tổng số trẻ ra lớp: 460 trẻ tăng so với cùng kỳ năm trước 01 trẻ (năm học 2016-2017 tổng số trẻ ra lớp là 459 trẻ).
+ Mẫu giáo 5-6 tuổi: 4 lớp/160 trẻ;  số lớp giữ nguyên, số trẻ tăng 42 trẻ so với cùng kỳ năm học trước (118 trẻ 5T). Nguyên nhân: Nhà trường huy động trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã để đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục xóa mù chữ.
Độ tuổi Số lớp Số trẻ Tỷ lệ huy động Tăng, giảm so với năm học trước Trẻ ở huyện thành khác học tại trường
Số trẻ điều tra /địa bàn Tỷ lệ % Số lớp Số trẻ
Nhà trẻ 03 81 269 30,1 0 Tăng 02 7
Mẫu giáo 3-4 tuổi 04 99 133 74,4 0 Giảm 06 2
Mẫu giáo 4-5 tuổi 04 120 132 91 0 Giảm 37 5
Mẫu giáo 5-6 tuổi 04 160 174 92 0 Tăng 42 3
Tổng: 15 460 708   0   17
* Củng cố nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi
- Nhà trường triển khai và thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của ịa phương theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Phổ biến đến toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường các nội dung về công tác phổ cập, phân công các nhóm điều tra, tổng hợp số liệu theo tổ, làm tốt công tác tham mưu với BCĐ xã Tân Phú thực hiện tốt công tác phổ cập Giáo dục xóa mù chữ năm 2017.
- Nhà trường được phân công phụ trách điều tra phổ cập, cử giáo viên tham gia đi điều tra từng hộ gia đình, nắm bắt thông tin, cập nhật số liệu chính xác, nhập dữ liệu, tổng hợp hồ sơ chung. Tổng hợp báo cáo thống kê về phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định. Rà soát phiếu điều tra và theo dõi cập nhật trên phần mềm và các văn bản theo hướng dẫn của các cấp.
- Trường mầm non Tân Phú đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và nhận Quyết định của UBND huyện Quốc Oai về việc công nhận hoàn thành công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2017.
 - Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường đến năm 2020. Trường mầm non Tân Phú đã được UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2017.
3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
3.1. Công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ
- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai, quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ theo Thông tư 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN. Đầu năm học rà soát kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi khắc phục những yếu tố có thể gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Ban giám hiệu trường xuyên kiểm tra việc tổ chức các hoạt động ở các lớp. Rà soát và bổ sung các trang thiết bị cũng như đồ dùng phục vụ đảm bảo an toàn cho trẻ.
Học kỳ vừa qua 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
3.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc trẻ
- Tổ chức cho 100% trẻ ăn bán trú tại trường với mức ăn 13.000đ/trẻ/ngày.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Xây dựng thực đơn theo mùa hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
- Tính khẩu phần ăn hàng ngày cân đối thành phần chất dinh dưỡng theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tốt công tác kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định, mở sổ ghi chép lưu trữ, công khai tài chính trên bảng tin hàng ngày.
Độ tuổi Tổng số trẻ Tổng số trẻ được cân đo Trẻ được cân nặng  
Trẻ BT Tỷ lệ % Kênh SDD Tỷ lệ % Cao hơn so với tuổi Tỷ lệ %  
Nhà trẻ 81 81 76 93,8 5 6,2 0 0  
Mẫu giáo 3T 99 99 94 95 5 5 0 0  
Mẫu giáo 4T 120 120 116 96,7 4 3,3 0 0  
Mẫu giáo 5T 160 160 154 96.3 6 3,7 0 0  
Tổng 460 460 440 95,4 20 4,5 0 0  
Trẻ được theo dõi chiều cao  
Độ tuổi Tổng số trẻ Tổng số trẻ được cân đo Trẻ BT Tỷ lệ % Kênh thấp còi Tỷ lệ % Cao hơn tuổi Tỷ lệ %  
Nhà trẻ 81 81 72 89 9 11 0 0  
Mẫu giáo 3T 99 99 95 96 4 4 0 0  
Mẫu giáo 4T 120 120 114 95 6 5 0 0  
Mẫu giáo 5T 160 160 152 95 8 5 0 0  
Tổng 460 460 433 93,7 27 6,2 0 0  
                           
                                                 
+ Trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: Nhà trẻ: 5/81 trẻ = 6,2%, Mẫu giáo:  15/379 trẻ = 4%.
+ Trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi: Nhà trẻ: 9/81 trẻ = 11%, Mẫu giáo 18/379 trẻ  = 4,7%.
- Thường xuyên kiểm tra công tác chế biến thức ăn ở bếp ăn. Thực hiện tốt công tác ký hợp đồng mua thực phẩm sạch đảm bảo an toàn vệ sinh với các công ty, 100% giáo viên và nhân viên nấu ăn được tham gia các lớp tập huấn về dinh dưỡng và khám sức khỏe định kỳ.Không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.
- Tổ chức tốt công tác vệ sinh nội ngoại cảnh, vệ sinh cá nhân trẻ, giáo viên có mặt thường xuyên quan sát theo dõi tổ chức tốt các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ. Thực hiện phun thuốc diệt ruồi, muỗi, phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho trẻ.
- Mua sắm, tiếp nhận, bổ sung và sửa chữa các trang thiết bị và đồ dùng phục vụ tốt cho công tác chăm sóc trẻ hàng ngày ở các lớp.
3.3. Xây dựng mô hình trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Chỉ đạo 15/15 lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên 15/15 nhóm, lớp đã xây dựng được kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ năm học, xây dựng kế hoạch chủ đề nội dung phù hợp theo độ tuổi lớp mình phụ trách. Thực hiện soạn giảng theo đúng kế hoạch nội dung chủ đề.
- Tổ chức giáo dục phát triển vận động cho trẻ dưới nhiều hình thức đa dạng thông qua hoạt động học, thể dục buổi sáng, hoạt động vui chơi, chơi ngoài trời... đảm bảo tăng cường thời lượng vận động cho trẻ; tăng cường bài tập vận động giúp trẻ mạnh dạn tự tin và nhanh nhẹn, tăng cường tính độc lập, tự chủ của trẻ.
- Xây dựng môi trường vui chơi - vận động, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng - đồ chơi, đồ chơi tự tạo: 15/15 nhóm lớp tạo môi trường tốt, tận dụng không gian để tạo cơ hội cho trẻ hoạt động. Khai thác hiệu quả khu vui chơi ngoài trời, sảnh, sân hoặc hành lang có diện tích và các điều kiện thiết bị, đồ chơi cho trẻ vận động an toàn, phù hợp. Sắp xếp các thiết bị, đồ chơi theo hướng mở để kích thích trẻ vận động. Các khu vui chơi trẻ dễ quan sát, trẻ có thể tham gia chơi theo nhóm, lớp, cá nhân, chơi theo ý thích, phù hợp với độ tuổi…
- Việc xây dựng và triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT Quốc Oai nhà trường đã tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng về tình hình thực hiện  việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018. Xây dựng kế hoạch cho giáo viên dự giờ các hoạt động “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
- Giáo viên nắm được mục đích, yêu cầu xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Khai thác nội dung xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Lựa chọn và xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp. Xây dựng môi trường sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động. Đổi mới phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non. Tích cực, sáng tạo trong việc lồng ghép vận dụng các phương pháp cho trẻ phù hợp với từng chủ đề. Kết hợp việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi với các hoạt động ngoại khóa cho trẻ.
- Quan tâm tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia các hoạt động học, chơi. Tích cực làm đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động dạy và học của cô và trẻ.
         - Nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh gía sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định tại thông tư số 23/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 đạt hiệu quả.
- Tăng cường phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, trong học kỳ đã tuyên truyền các nội dung: Phòng bệnh sốt xuất huyết; cách phòng chống tai nạn cho trẻ; Giáo dục trẻ mầm non sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho trẻ mầm non….
- Kết quả kiểm tra nội bộ: 5/9 giáo viên được kiểm tra theo đúng kế hoạch. Kết quả xếp loại: Giỏi: 2 đ/c; Khá: 3 đ/c, đạt yêu cầu: 0 đ/c.
-  Kết quả dự giờ giáo viên, nhân viên:
+ Kết quả dự giờ: Tổng số dự 64 hoạt động. Trong đó xếp loại tốt: 29 giờ, Khá: 35 giờ; TB: 0 giờ.
- Tổ chức thao giảng, chuyên đề:
+ Tổ chức được 4 chuyên đề (chuyên đề kỹ năng tự phục vụ; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; chuyên đề phát triển nhận thức; chuyên đề hoạt động giao lưu khối mẫu giáo 5-6 tuổi) 60 lượt giáo viên được tham gia chuyên đề.
* Kết quả triển khai một số nội dung:
Giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin; giáo dục ứng phó với biển đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong trường mầm non; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào Chương trình GDMN: 100% các lớp từ nhà trẻ đến mẫu giáo đều xen lồng, tích hợp trong các hoạt động hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
4. Kiểm định chất lượng giáo dục GDMN
- Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục: Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện căn cứ Thông tư 25/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác quy trình, quy định kiểm định chất lượng giáo dục và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện cập nhật toàn bộ dữ liệu tự đánh giá trên phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành đúng kế hoạch yêu cầu chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội và kế hoạch đề ra của phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai.  Đồng thời nhà trường rà soát các tiêu chí và tiêu chuẩn xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng kiểm định giáo dục. Nhà trường đã được công nhận trường mầm non chất lượng giáo dục cấp độ 1 năm học 2014-2015.
- Nhà trường thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2017.
5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
          - Các công trình xây dựng trong học kỳ 1: Trường đã được xây mới năm 2017 được đưa vào sử dụng.
          + Tổng số phòng:
          + Phòng học: 16 phòng
          + Phòng chức năng cho trẻ: 02 phòng
          + Văn phòng: 01 phòng
          + Nhà bếp: 01
          + Giếng khoan: 01 cái
`        + Có đủ các loại đồ chơi ngoài trời theo quy định.
          + Bàn ghế học sinh: Đảm bảo đủ bàn ghế cho học sinh ngồi học.
          + Đồ dùng, trang thiết bị phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được đảm bảo đầy đủ cho các hoạt động.
          - Công tác quản lý mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi: Nhà trường đã thực hiện quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn.
6. Công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL và GV mầm non
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 43 đ/c tăng so với cùng kỳ năm học trước là 02 đ/c trong đó: Cán bộ quản lý: 3 đ/c; Giáo viên:  26 đ/c, nhân viên 14 đ/c, so với năm học trước, cán bộ quản lý tăng 0 đ/c, giáo viên tăng 0 đ/c; nhân viên tăng 02 đ/c.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: cán bộ quản lý đạt chuẩn đào tạo: 100%  trong đó trên chuẩn 100%. Giáo viên: 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó trên chuẩn  17 cô đạt tỷ lệ 65,4%; giáo viên biên chế: 26 cô, chiếm tỷ lệ 100%. Nhân viên: 14 đ/c, đạt chuẩn trở lên: 12 đ/c trong đó trên chuẩn 4 đạt  33,3%; Nhân viên biên chế 3 đ/c, chiếm tỷ lệ 21,4%.
- Nhà trường tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ quán lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa; bồi dưỡng kỹ năng thực hành áp dụng mô đun ưu tiên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”:
- Tổ chức tập huấn chuyên đề cho giáo viên trong nhà trường, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, thực hiện tốt các nội dung của chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức dưới nhiều hình thức như: Thao giảng, hội thi của cô và trẻ,  những trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi học tập… có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm
- Tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL,GVMN đối với trẻ. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ, nhóm, chuyên môn trong đơn vị trong đó chú trọng tới việc phát triển chương trình phù hợp với thực tế, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
*  Kết quả Hội thi cấp trường:
- Hội thi “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề” cấp trường năm học 2017-2018:
+ Kết quả: Tổng số tham gia: 20/26 đ/c. Trong đó 19/26 cô đạt giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp trường đạt 73%.
- Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp trường năm học 2017-2018:
+ Kết quả: Tổng số nhân viên tham gia: 6/9 đ/c. Trong đó 5/9 cô đạt nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường đạt 55,5%.
- Kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên: nhà trường đã xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017 - 2018 triển khai đến 100% CBGV. Tổ chuyên môn và 100% CBGV đã xây dựng kế hoạch học tập của tổ, cá nhân.
- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên, học tập các trường bạn.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
- Quản lý, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN: Nhà trường triển khai đến toàn thể CBGV,NV đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non của các cấp.
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, thực hiện 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công khai nội dung các biểu theo quy định Công khai trong các kỳ họp, Hội nghị của trường, ban ĐDCMHS.
- Công tác kiểm tra và cải cách thủ tục hành chính trong GDMN: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018, công khai tại văn phòng trường. Trong học kỳ I đã tổ chức kiểm tra các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày: đồ dùng nhóm lớp, bếp ăn; công tác vệ sinh, nề nếp; hồ sơ sổ sách, trang trí lớp; công tác bán trú; công tác khác. Các lớp duy trì nề nếp thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn; Hồ sơ chuyên môn; công tác của y tế,  kiểm tra công  tác VSATTP, công tác quản lý CSMN, nhóm trẻ gia đình; công tác đánh giá trẻ…
8. Công tác xã hội hóa và tuyên truyền về giáo dục mầm non
* Công tác xã hội hóa giáo dục:
- Trong học kỳ I nhà trường đã hoàn thành tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Kết quả như sau:
+ Nhà trường đã được Công ty TNHH Trọng Tín ủng hộ bằng hiện vật là 01 chiếc cầu trượt con hươu. Mục đich sử dụng: Đặt ngoài trời làm đồ chơi cho trẻ.
+ Nhà trường đã được phụ huynh học sinh ủng hộ bằng hiện vật: 14 cây hoa cây cảnh và 14 chậu cây cảnh.Mục đích sử dụng: Được dùng trang trí tại các lớp học.
+ Nhà trường đã được phụ huynh học sinh ủng hộ 26 ngày công lao động để cải tạo khu đất trống sau trường. Mục đích: Cải tạo khu đất trống sau trường tạo môi trường Sáng – xanh - sạch - đẹp và an toàn.
* Công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non:
- Nội dung đã tuyên truyền:
          + Tết Trung thu; Phòng bênh sốt xuất huyết.               
+ Cách phòng chống tai nạn cho trẻ; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
         + Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”;
          + Phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho trẻ mầm non; Ngày hội của các chú bộ đội 22/12
          - Kết quả đạt được: Phụ huynh nhà trường đã nhận thức đựơc về công tác CSGD trẻ, phòng chống dịch bệnh, các phong trào của nhà trường…và phối kết hợp cùng nhà trường trong công tác CSGD trẻ.
          - Các biện pháp sáng tạo của địa phương, nhà trường: Tuyên truyền trong cuộc họp phụ huynh; tại góc tuyên truyền của các lớp bằng các hình ảnh, tờ tuyên truyền.
Đánh giá chung: Trong học kỳ I năm học 2017-2018 trường mầm non Tân Phú đã thực hiện tốt công tác tham mưu với phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai, với UBND xã Tân Phú đã đạt kết quả và đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục của nhà trường. Công tác chỉ đạo chặt chẽ, khoa học và có định hướng rõ ràng nên chất lượng CSGD trẻ đạt kết quả tốt. Đảm bảo và vượt chỉ tiêu đã đề ra.
          Các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành phát động được thực hiện nghiêm túc, duy trì nề nếp kỷ cương trong nhà trường, tạo được môi trường sư phạm lành mạnh, được phụ huynh và nhân dân trên địa bàn tín nhiệm.
          Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao, giúp cho việc thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng CNTT có hiệu quả hơn.
          Công tác tuyên truyền về công tác chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả thiết thực. Công bằng trong giáo dục, dân chủ trong nhà trường được thực hiện tốt.
Các hoạt động trong nhà trường hoạt động có nề nếp có hiệu quả. Cơ sở vật chất được củng cố, môi trường giáo dục an toàn, sạch đẹp và thân thiện tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tốt.
III. Khó khăn, hạn chế và phương hướng thực hiện nhiệm vụ học kỳ II
1. Khó khăn, hạn chế
- Hiện nay số lượng giáo viên/lớp/trẻ còn thiếu so với quy định.
- Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo:
+ Tiếp tục tham mưu với UBND; Phòng nội vụ và Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai hợp đồng thêm giáo viên còn thiếu để đảm bảo việc chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường.
2. Phương hướng học kỳ II
2.1. Số lượng:
- Tiếp tục duy trì số trẻ và số lớp hiện có: 15 lớp
Tổng số trẻ: 460 cháu
Trong đó:
-  Nhà trẻ: 81 trẻ
- Mầu giáo: 379 trẻ
2.2. Chất lượng:
- Tiếp tục chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện dạy đúng, dạy đủ theo chương trình, theo thời gian biểu, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đảm bảo ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chế độ sinh hoạt 1 ngày của trẻ.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
- Đi sâu thực hiện các chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, giáo dục vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh ATTP và bảo vệ môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp và an toàn.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các hội thi: “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề” cấp huyện năm học 2017-2018; hội thi CNTT năm học 2017-2018.
- Thực hiện tốt kế hoạch phổ cập mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi và hoàn thiện hồ sơ phổ cập.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm lớp mẫu giáo và nhà trẻ đảm bảo công tác chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao nhất.
- Chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lương giáo dục.
2.3. Đội ngũ giáo viên:
- Ổn định giáo viên hiện có, đề nghị bổ sung giáo viên còn thiếu theo quy định.
- Tiếp tục kiểm tra dự giờ các nhóm lớp.
- Đánh giá phân loại chất lượng các nhóm lớp.
- Tự đánh giá chất lượng trường mầm non.
- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
          * Công tác phát triển Đảng:
          - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên ưu tú đi tham gia bồi dưỡng lớp cảm tình đảng: 02 đ/c.
- Phát huy chất lượng đảng viên trong nhà trường.
- Phát triển số lượng đảng viên mới nhằm tạo nguồn và kế cận.
2.4. Cơ sở vật chất.
- Giao trách nhiệm cho quản trường và giáo viên chủ nhiệm các nhóm lớp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi nhằm đảm bảo giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học của cô và trẻ trong nhà trường.
- Đồ dùng đồ chơi của nhà trường chống thất thoát, đặc biệt là trước và sau dịp Tết nguyên đán.
- Vào sổ tài sản các đồ dùng, trang thiết bị nhà trường.
2.5. Công tác quản lý, chỉ đạo và công tác thi đua
- BGH chỉ đạo tốt kế hoạch tháng, có kế hoạch giao ban cụ thể hàng tuần theo dõi kế hoạch lịch giảng dạy của nhóm lớp.
- Dự giờ, thăm lớp, bổ sung, góp ý kiến kịp thời cho giáo viên sửa sai.
- Tiếp tục kiểm tra hoàn thiện hồ sơ giáo viên.
- Chỉ đạo tốt các hoạt động trong nhà trường, quan tâm đến việc phát triển số lượng nhóm trẻ.
- BGH phối kết hợp với công đoàn nhà trường thúc đẩy phong trào thi đua 2 tốt trong các nhóm lớp. Phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm, làm tốt đồ dùng, đồ chơi sáng tạo. Làm tốt công tác bình bầu thi đua trong năm học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng học kỳ II năm học 2017- 2018 của trường mầm non Tân Phú, rất mong sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và các đồng chí để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học./.
 
Nơi nhận:                                                                      
- Phòng GD&ĐT Quốc Oai; (để b/c)
- Lưu: VT.                                                    
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Thị Xuyến
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Văn bản mới

Thông tư

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

Thông tư

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:2

Hướng dẫn

Sao lục số 790/SL-UBND Hướng dẫn quản lý. sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 34 | lượt tải:22

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi nâng hạng GVMN

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 36 | lượt tải:24

Công văn

Công văn số 8320/STC-TCHCSN về việc áp dụng tạm thời mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể của văn bản và Thông tư số 7

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 38 | lượt tải:26

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 32 | lượt tải:21

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 18/05/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:2

Nghị định

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 4 | lượt tải:2

Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá phân loại hàng năm đối với viên chức và người lao động của UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 04/05/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:6

Quyết định

Quyết định khen thưởng GV,NV giỏi Hội thi GVG,NVNDG cấp trường năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 21/11/2018

lượt xem: 49 | lượt tải:27
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây