Kế hoạch thi CNTT cấp cụm

Thứ năm - 25/01/2018 14:39
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤM TH TÂN HÒA
 
 
Số:01/KH-CNTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
 
 
                  Quốc Oai, ngày 10 tháng 01 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức ngày hội Công nghệ thông tin cụm TH Tân Hòa
 
- Thực hiện công văn số: 4513/GSD ĐT-CNTT ngày 22/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức ngày hội công nghệ thông tin (CNTT) ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ IV; Kế hoạch số 39/KH-GD&ĐT ngày 25/9/2017 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về triển khai ứng dụng CNTT năm học 2017-2018.
- Thực hiện kế hoạch số 56/KH-PGD&ĐT ngày 22/12/2017 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc tổ chức ngày hội CNTT ngành GD Huyện Quốc Oai lần thứ III.
Cụm CNTT-TH Tân Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội CNTT cấp cụm và tham gia ngày hội CNTT cấp huyện lần thứ III như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
     1. Mục đích:
     - Tạo đợt sinh hoạt sâu rộng nhằm phát động và đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT trong các nhà trường.
     - Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp CNTT tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm các trường trong cụm.
     2.Yêu cầu:
     - 100% các trường Mầm non, Tiểu Học, THCS trong cụm (gồm các trường MN,TH,THCS thuộc đơn vị xã Cộng Hòa, Tân Hòa, Tân Phú, Đại Thành) tham gia đầy đủ các nội dung ngày hội CNTT cấp cụm.
     - Cụm tham gia đầy đủ các nội dung trong ngày hội CNTT ngành giáo dục  Huyện lần thứ III.
II. Nội dung ngày hội CNTT cấp cụm.
1.     Trưng bày các sản phẩm ứng dụng CNTT tại cụm
 - Mỗi trường 1 góc trưng bày bao gồm:
           + Banner khái quát hoạt động ứng dụng CNTT tại trường
           + Banner ảnh giới thiệu hoạt động ứng dụng CNTT tại trường (mỗi trường ít nhất 4 ảnh)
           + Đĩa CD các bài giảng điện tử, bài giảng elearning tiêu biểu:
           + Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, cấp thành phố:
           + Đĩa CD các tư liệu phục vụ giảng dạy tiêu biểu,
 + Các sản phẩm tự làm khác phục vụ quản lý, giảng dạy như phần mềm, mô hình, dụng cụ...
           + Các thiết bị tiên tiến. ứng dụng CNTT tại đợn vị.
           + Trang thông tin điện tử của đơn vị.
         - Chọn giải: BTC cụm
     2. Thi kỹ năng ứng dụng CNTT của giáo viên và nhân viên
              Mỗi trường Mầm non cử 1 giáo viên, 1 nhân viên dự thi; Mỗi trường TH, THCS cử 2 giáo viên (1 giáo viên không chuyên tin, 1 giáo viên chuyên tin) và 1 nhân viên tham gia
   a. Đối với giáo viên không chuyên tin:
     - Nội dung: Kỹ năng sử dụng các phần mềm (Powerpoint, Presenter, Photoshop, MovieMaker,...) để xây dựng bài giảng điện tử.
     - Hình thức: Thực hành trên máy tính
     - Thời gian làm bài: 60 phút
  b. Đối với giáo viên tin TH &THCS:
      - Nội dung: Lập trình Pascal
      -Hình thức: Thực hành trên máy tính
      -Thời gian làm bài: 60 phút
   c. Đối với nhân viên
     - Nội dung: Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng như Word, Escel; sử dụng thư điện tử; khai thác thông tin trên Internet; quản lý, chia sẻ dữ liệu trực tuyến.....
     - Hình thức: Thực hành trên máy tính
     - Thời gian làm bài 60 phút.
   d. Ra đề , chấm, coi thi:
     BTC nhờ giám khảo ra đề, chấm bài thi kỹ năng CNTT của GV và NV; nhờ giám thị coi thi.
    3. Thi thiết kế bài giảng Elearning
     - Đối tượng: GV các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
     - Nội dung: Thiết kế 1 bài giảng Elearning có nội dung trong chương trình, khuyến khích chủ đề “ Lịch sử địa phương”
     - Hình thức: Bài giảng ghi trên CD kèm thuyết minh bằng File và văn bản gửi về Ban Tổ chức cấp cụm để chấm và lựa chọn.
     - Số lượng: mỗi trường 1 đến 2 sản phẩm dự thi.
     - Chấm sản phẩm: Nhờ BGK
    4. Thi sản phẩm CNTT:
     - Nội dung: Giới thiệu các sản phẩm CNTT (tự làm hoặc thiết kế lại) như website, phần mềm...
     - Hình thức: Tác giả gửi bản thuyết trình và sản phẩm về Ban Tổ chức cấp cụm để chấm và lựa chọn.
    - Chấm sản phẩm: Nhờ BGK
 
    5. Hội thảo trao đổi kinh nghiệm ứng dụng CNTT
     Mỗi trường chuẩn bị ít nhất 1 ý kiến tham luận
      - Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy; chia sẻ các thủ thuật CNTT mới, hay hữu ích.
    - Chọn giải: BTC cụm
    6. Cơ cấu giải; chọn GV,NV và sản phẩm tham gia ngày hội CNTT cấp huyện.
     6.1. Thi kỹ năng CNTT.
- Với GV không chuyên tin: 1 giải nhất, 1 nhì, còn lại là đồng giải ba. Chọn 2 GV giải nhất và giải nhì tham gia thi huyện.
- Với GV chuyên tin: 1 giải nhất, 1 nhì, còn lại là đồng giải ba. Chọn 2 GV giải nhất và giải nhì tham gia thi huyện.
- Với NV: 1 giải nhất, 1 nhì, còn lại là đồng giải ba. Chọn 2 NV giải nhất và giải nhì tham gia thi huyện
     6.2. Thi thiết kế bài giảng Elearning
           - Cấp MN: 1 giải nhất, 2 nhì, còn lại là đồng giải ba.
           - Cấp TH: 1 giải nhất, 2 nhì, còn lại là đồng giải ba .
 - Cấp THCS: 1 giải nhất, 2 nhì, còn lại là đồng giải ba  .
Chọn mỗi cấp học 3 sản phẩm đạt giải nhất, nhì tham gia thi cấp huyện.
     6.3. Thi sản phẩm CNTT
Cả 3 cấp học: 1 giải nhất, 1 nhì, 1 ba. Chọn 1 sản phẩm giải nhất tham gia cấp huyện.
     6.4. Hội thảo trao đổi kinh nghiệm ứng dụng CNTT
          Mỗi cấp học: 1 giải nhất, 1 giải nhì, còn lại đồng giải ba.
Chọn 3 giải nhất tham gia cấp huyện (Mỗi cấp học 1 giải)
     6.5. Góc trưng bày sản phẩm CNTT:
 Chọn 3 giải nhất tham gia cấp huyện (Mỗi cấp học 1 giải)         
III. Ngày tổ chức- lịch làm việc
     - Tổ chức tại cụm:  ngày 26 tháng 01 năm 2018 ( theo lịch của huyện)
     - Lịch làm việc:
         + 8 giờ ngày 16/01 : Họp cụm
          Địa điểm: Trường TH Tân Hòa
          Thành phần: Đại diện BGH các trường trong cụm
         + Ngày 21 tháng 01: Nộp bài giảng Elearning và sản phẩm CNTT;
         + Sáng ngày 24 tháng 01 năm 2018 (Thứ tư): Thi kỹ năng ứng dụng CNTT GV và NV. Chia ca thi như sau:
          7h00 phút: Thi GV chuyên tin;
          8h00 phút: Thi nhân viên;
          9h00 phút: Thi GV không chuyên tin.
          +Ngày 26/01
+ 7h30’ đến 8h30’         - Trưng bày sản phẩm CNTT
          + 8h30’ đến 10h00’       -Khai mạc, Hội thảo trao đổi kinh nghiệm
          + 10h00’ đến 11h00’     - Chấm góc trưng bày  sản phẩm CNTT
          + 11 h00’ đến 11h 40’   - Tổng kết, trao giải
          + 12 h00’                       - Các trường thu dọn sản phẩm.
IV. Dự kiến kinh phí tổ chức cấp cụm
1. Chi giải thưởng
  Chi giải cho GV, NV thi kỹ năng:
-         3 nhất x 150.000   = 450.000đ
-         3 nhì x 100.000     = 300.000đ
-         25 ba  x 50.000       = 1.250.000đ
   Chi giải cho bài giảng elearning
-         3 nhất x 150.000   = 450.000đ
-         6 nhì x 100.000     = 600.000đ
-         7 ba  x 50.000       = 350.000đ
    Chi giải sản phẩm CNTT
-         1 nhất x 150.000   = 150.000đ
   Chi giải ý kiến tham luận
-         3 nhất x 150.000   = 450.000đ
-         3 nhì  x 100.000    = 300.000đ
   Chi giải góc trưng bày sản phẩm CNTT
-         3 nhất x 150.000   = 450.000đ
*Tổng chi giải thưởng: 4 750 000 đồng
2. Chi cho công tác tổ chức:
       - Đại biểu: 3 người x 200.000đ                 = 600.000đ (Nếu không có đại biểu, kinh phí sẽ chuyển chi trong ngày hội CNTT cấp huyện)
       - Ban tổ chức: 12 trường x 300.000                                             = 3.600.000đ
       - Dẫn chương trình: 100.000                                                        = 100.000đ
       - Giám khảo coi, chấm kỹ năng CNTT: 3 giám khảo x 300.000  = 900.000đ
       - Giám khảo chấm SP CNTT và bài giảng elearning:17SP x 50 000 = 850 000
       - Công tác ra đề thi:                                                                       = 500.000đ
       - Phục vụ: (BV,TQ,KT) 4 người x 100.000                                  = 400.000đ
       - Chi trang trí ( băng ron, banner, hoa, nước uống, VPP...)               = 1 500.000đ
          *Tổng chi công tác tổ chức: 8 450 000 đồng
Tổng kinh phí: 13 200 000đ (Mười ba triệu hai trăm nghìn đồng)
Mồi trường phải nộp: 13 200 000đ/12 trường= 1 100.000đ (Một triệu một trăm  nghìn đồng)
  * Ghi chú:
-Sau hội thi các trường chuyển kinh phí qua tài khoản cho trường tiểu học Tân Hòa. Số TK: 3713.0.1023020
- Kinh phí tổ chức ngày hội CNTT cấp huyện do BGH các trường trong cụm thống nhất sau.
V. Tổ chức thực hiện
1. Với các trường
     - Lập danh sách GV, NV tham gia thi kỹ năng CNTT; danh sách tên bài giảng elearing, sản phẩm CNTT tham gia dự thi; DS GV,NV tham gia ý kiến tham luận. Nộp qua gmail c1tanhoa-qo@hanoiedu.vn trước ngày 21/1/2018.
     - Chủ động máy tính xách tay cho GV, NV dự thi
     - Sau hội thi mỗi trường nộp 01 CD bài giảng điện tử, 01 CD tư liệu giáo dục  và 04 file ảnh cho cụm trưởng)
2. Đối với trưởng cụm
     - Tổ chức họp cụm: 8h00’ ngày 16 tháng 01 năm 2018;
     - Chuẩn bị CSVC cho tổ chức thi cấp cụm
     - Lập danh sách GV, NV, danh sách sản phẩm tham gia thi cấp huyện nộp về Phòng GD theo quy định.
   Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội CNTT cụm TH Tân Hòa.
 
TM CỤM CNTT
TRƯỞNG CỤM
 
 
 
 
       Nguyễn Thị Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

Thông tư

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:9

Hướng dẫn

Sao lục số 790/SL-UBND Hướng dẫn quản lý. sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:28

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi nâng hạng GVMN

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 47 | lượt tải:29

Công văn

Công văn số 8320/STC-TCHCSN về việc áp dụng tạm thời mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể của văn bản và Thông tư số 7

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:30

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 40 | lượt tải:23

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 18/05/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:7

Nghị định

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:6

Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá phân loại hàng năm đối với viên chức và người lao động của UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 04/05/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:15

Quyết định

Quyết định khen thưởng GV,NV giỏi Hội thi GVG,NVNDG cấp trường năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 21/11/2018

lượt xem: 60 | lượt tải:35
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây