Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Thứ ba - 23/10/2018 21:41
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

Số:        /KH-MNTP

    Tân Phú, ngày       tháng      năm 2018

KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2018-2019.
 
 


Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-GD&ĐT ngày 25/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Quốc Oai về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
Trường Mầm non Tân Phú xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.
- Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.
- Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành. 
2. Yêu cầu
- Tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh sau khi được ban hành với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện tuyên truyền pháp luật trên Website của đơn vị; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật điện tử, kết nối, chia sẻ, tích hợp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên môi trường mạng.
- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của học sinh để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.
- Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.
 II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
  1. Nội dung.
- Nhà trường tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật biển Việt Nam, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật Hộ tịch; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ; Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12, Nghị định 36, QĐ 95, các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, Quy tắc ứng xử của công chức viên chức, Quy định đánh giá công chức viên chức người lao động và các văn bản liên quan của ngành. 
- Tuyên truyền Quyết định số 3957/QD-BGDDT ngay 28/9/2017 Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021” và Quyết định số 228/QD-BGDDT ngay 18/01/2018 Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018 của Ngành giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.
-  Quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh sau khi được ban hành với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ cụ thể.
- Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan đến nhà trường.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở để thông qua đó tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến giáo dục pháp luật công trên Website của nhà trường, cập nhật thông tin thường xuyên trên trang thông tin điện tử.
- Bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật của nhà trường.
- Phổ biến kịp thời, thường xuyên các Luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo, các văn bản QPPL liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.
- Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt.
- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục trẻ hàng ngày.
3. Biện pháp thực hiện.
-  Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
-  Phát huy vai trò nòng cốt người làm công tác pháp chế trong tham mưu, điều phối, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
- Định kỳ hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp đủ tài liệu để nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.
+ Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật về: an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; về cải cách hành chính; pháp luật về Internet và an toàn thông tin mạng…Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật.
+ Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng; chú trọng việc hình thành kho học liệu số, thư viện điện tử góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật.
+Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức trực tuyến thông  website của đơn vị.
+ Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các nhà trường trong phong trào vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tuân thủ, chấp hành pháp luật. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
  • Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí trong nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, người làm công tác pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị.
- Nghiên cứu, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên các trang mạng do nhà trường vận hành và quản lý; xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ, website của trường.
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Cử  CBGVNV đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khi có yêu cầu.
- Khuyến khích CBGVNV  đi sâu nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
- Chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật vào các hoạt động dạy học và hoạt động ngoại khóa.
- Bổ sung đồ dùng, tài liệu cho tủ sách pháp luật và hỗ trợ các thiết bị hỗ trợ cho việc giáo dục pháp luật trong các hoạt động giảng dạy của giáo viên.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo kỳ và theo năm học.
- Thực hiện xây dựng kế hoạch và gửi báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2018-2019 về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Tân Phú. Đề nghị các bộ phận, các đoàn thể  trong toàn trường bám sát kế hoạch này để tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.
 
Nơi nhận:
      - Phòng GD&ĐT ;
- CBGVNV;
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
Lưu Thị Yên        

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Thông tư

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

Thông tư

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:2

Hướng dẫn

Sao lục số 790/SL-UBND Hướng dẫn quản lý. sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 34 | lượt tải:22

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi nâng hạng GVMN

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 36 | lượt tải:24

Công văn

Công văn số 8320/STC-TCHCSN về việc áp dụng tạm thời mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể của văn bản và Thông tư số 7

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 38 | lượt tải:26

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 33 | lượt tải:21

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 18/05/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:2

Nghị định

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 4 | lượt tải:2

Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá phân loại hàng năm đối với viên chức và người lao động của UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 04/05/2019

lượt xem: 7 | lượt tải:6

Quyết định

Quyết định khen thưởng GV,NV giỏi Hội thi GVG,NVNDG cấp trường năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 21/11/2018

lượt xem: 49 | lượt tải:27
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây